خارج شدن از اسانسور خراب

کلیپ اموزشی

تعمیر اسانسور چطور فردی را که داخل اسانسور گیر کرده را نجات دهید؟ ❌با انجام این 3 مرحله راحت میتونید از آسانسور